wat vindt de politiek?

redactie thuisaandesluis

16 december 2021

wat vindt de politiek?

Verkiezingsuitslag 2022

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

 

Hier publiceren wij de antwoorden van de diverse fracties van de politieke partijen die straks ons graag willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Wij hebben hen gevraagd wat zij vinden van onze overlast en wat zij (mochten ze verkozen worden) de komende 4 jaar aan onze problemen willen gaan doen. Dit vergemakkelijkt wellicht ook uw keuze op wie u de komende gemeenteraads-verkiezingen wilt gaan stemmen.

  Programma 2022-2026

https://leidschendam-voorburg.christenunie-sgp.nl/verkiezingsprogramma-christenunie-2022-2026

specifiek voor onze wijk:

De ChristenUnie kiest voor duurzaam samenleven. Duurzaam omdat ze Leidschendam-Voorburg klaar willen maken voor de toekomst en omdat we beter moeten omgaan met de schepping. Samenleven omdat we samen moeten werken aan herstel van vertrouwen in de overheid en in elkaar, over verschillen heen, omdat alleen zo onze samenleving een samenleving blijft.
Concreet betekent dat voor het Damcentrum dat de ChristenUnie inzet op de volgende thema’s:
Bloeiend Damcentrum
De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we de komende periode inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de leefbaarheid en op sociale veiligheid in en rond het Damcentrum. De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte in het Damcentrum. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking en voldoende groen zijn belangrijke aandachtspunten. Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en contact te leggen is een goede, sociaal veilige openbare ruimte van groot belang.
Meer inzet op duurzame vervoer
Voetgangers en fietsers krijgen in de gemeente voorrang als het aan de ChristenUnie ligt. Het maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.
⦁ In het Damcentrum komen daarom genoeg fietsenrekken. De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten in het Damcentrum
⦁ De ChristenUnie wil dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert. Hierdoor zijn er minder auto’s in het straatbeeld. Zo kan het Damcentrum groener worden en autoluw of autovrij worden ingericht.
⦁ De ChristenUnie is voorstander van het weren van oude vervuilende bestelauto’s en vrachtauto’s die niet tenminste voldoen aan Euro 5 in het Damcentrum. Brommers en scooters zijn vanaf 2025 alleen nog welkom als ze elektrisch zijn.
⦁ De gemeente maakt samen met The Mall of the Netherlands een aanpak om meer mensen met het openbaar vervoer naar The Mall te laten komen en daarmee de omliggende wijken te ontlasten.
⦁ Om Leidschendam-Voorburg bereikbaar te houden is het nodig om betaald parkeren niet uit te sluiten, maar betaald parkeren heeft niet onze voorkeur. Helaas zijn er nog weinig krachtige middelen over om de overlast van de omliggende wijken bij The Mall Of The Netherlands tegen te gaan.
⦁ Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen
⦁ De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur. Alleen op wegen met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 kilometer per uur. Waar het op korte termijn niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen aan de lagere maximumsnelheid, kiezen we voor tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
⦁ Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld en doet daarbij een voorstel tot verbetering.

Schone lucht in het Damcentrum
De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt als ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord beleid om de ambitie van 50% gezondheidswinst ruimschoot te halen.
Damcentrum als één van de toeristische trekkers
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis leert ons dat we hierin nog meer kunnen investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van recreatie in en rond Leidschendam-Voorburg.
⦁ Voor de toeristische trekpleisters zoals het Damcentrum zetten we in op optimale bereikbaarheid voor de fietsers en lopers.
⦁ Inzet op gebiedspromotie van het Damcentrum, samen met inwoners en lokale ondernemers.
Werken en rusten in het Damcentrum
Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen in het Damcentrum. De gemeente moet dit garanderen en bewaken. De ChristenUnie is tegen verruiming van de zondagsopenstelling van winkels en bij grootschalige evenementen wordt rekening gehouden met kerkdiensten.
Een veilig Damcentrum
Betrek inwoners bij veiligheid in het Damcentrum d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.
⦁ De gemeente stimuleert mensen om zich te organiseren in Buurtpreventieteams en geeft deze teams training.
⦁ Cameratoezicht kan een preventieve werking hebben, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy)
Monumenten en (kerkelijk) erfgoed in het Damcentrum
Erfgoed en monumenten zijn o.a. beeldbepalende elementen in het Damcentrum. Het zijn bakens in een veranderende wereld en brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen.

Meer lezen over de plannen van de ChristenUnie: https://leidschendam-voorburg.christenunie.nl/verkiezingsprogramma-christenunie-2022-2026

 

Ondernemen
Wat ons betreft mag een terras het hele jaar open zijn. Ondernemers met goede plannen mogen wat ons betreft van het Damplein een gezellig plein maken. Regels die winkeliers verhinderen om open te zijn wanneer zij dat willen, schrappen we. D66 zet zich in om het Damcentrum aantrekkelijker te maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers. We juichen samenwerkingen en nieuwe initiatieven van ondernemers toe. Onnodige regels willen we wegnemen. Bij de bakker een taartje eten met een goede kop koffie of een glas wijn van de lokale wijnhandel bij de kapper. Dergelijke initiatieven maken het leven leuker en moeten kunnen.
Fijn wonen
Het Damplein in Leidschendam zou opvrolijken met meer groen. Mensen die hun tuinen, daken, balkons en gevels willen vergroenen, kunnen rekenen op D66. We faciliteren initiatieven van bewoners die hun buurt groener en robuuster tegen klimaatverandering maken. Klimaatverandering maakt ook goede afwatering nog belangrijker. Groene straatprofielen geven wegen een verzorgd uiterlijk. Half-verharde parkeerplaatsen met speciaal gras geven de straat een frissere uitstraling. Dit zou er in de Damlaan hartstikke mooi uitzien.
Waar de woningvoorraad van Leidschendam kan worden uitgebreid, wil D66 vooral meer middeldure huurwoningen en koopwoningen. Daaraan ontbreekt het in onze gemeente meer dan aan sociale woningbouw.
Verkeer en OV
Wij zien graag dat doorgaand verkeer wordt geweerd uit het Damcentrum, zodat de inwoners geen last meer hebben van files, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Dit kan door het fysiek afsluiten van de Damlaan, met ontsluiting via de Rijnlandstraat. Een slim camerasysteem bij de Sluisbrug kan er ook voor zorgen dat doorgaand verkeer uit het centrum wordt geweerd. Buurtbewoners en bezoekers mogen dan gewoon over de brug rijden, maar automobilisten die de Sluisbrug als doorgaande route gebruiken krijgen een waarschuwing en bij herhaling een boete.
The Mall of the Netherlands is een mooi winkelcentrum geworden, maar de files eromheen zijn een heus drama voor omwonenden. Er moet snel een goed plan komen met maatregelen die het autoverkeer terugdringen en weer door laten stromen. Zodat de bewoners weer gemakkelijk hun huizen kunnen bereiken en kunnen parkeren.
Waar nodig moeten we blijven investeren in OV. In Leidschendam-Zuid bijvoorbeeld door middel van een tramhalte bij Overgoo. Ook met het oog op de geplande woningbouw in dit gebied.
Parkeren
De uitbreiding van de blauwe zone in het Damcentrum moet helpen de parkeerdrukte in te perken. D66 zal de effecten hiervan goed in de gaten houden. Voorlopig wil D66 dat het parkeren gratis blijft, ook in het Damcentrum. Wel kan de ruimte efficiënter gebruikt worden, bijvoorbeeld door visgraatparkeren op de Rijnlandstraat.

Verkiezingsprogramma-D66LV-2022-26-1.pdf

 

 

Damcentrum:

Om de verkeersoverlast bij de Mall tegen te gaan, gaan we op korte termijn aan de
slag met actieve spreiding in bezoektijden, gratis tramvervoer vanaf tramhaltes op de
lijn naar Delft met veel parkeerruimte, actief vervoer met buslijn 46 promoten en
parkeer voorrang bij reservering van tijdsblok voor aankomst;
✔ De bereikbaarheid van Leidschendam-centrum en Leidschendam-Zuid, blijft, zeker ook
door toekomstige bouwontwikkelingen in het gebied, onder druk staan, terwijl het
aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen over de Sluisbrug gereduceerd dient te
worden. We treffen daarom maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te
benutten en minder gemotoriseerde verkeersbewegingen te realiseren, waarbij we
niet kiezen voor selectieve toegang

Op de Damlaan en Damhouderstraat zijn auto’s te gast. Deze straten zijn niet bedoeld
als sluiproute;

Recente toevoeging CDA:

Leidschendam-centrum is een fijne wijk met woon-, winkel- en horecavoorzieningen rondom het historische centrum aan de Sluis. Het is een wijk die de afgelopen 18 jaar een transformatie heeft ondergaan door nieuwbouw en restauratie. De Dorpskerk, de Petrus- en Pauluskerk, het sluisgebouw en de sluis zelf karakteriseren het gebied. Met bouwontwikkelingen rondom Leytsche Hof en Rijnlandstraat-Noord wordt de komende jaren de nieuwbouw voltooid. Voor het CDA blijft daarbij belangrijk dat woningbouw in het sociale- en middensegment wordt gerealiseerd en dat er variatie is in het aanbod aan woningen voor zowel jongeren, starters, (jonge) gezinnen, als ouderen. de hoek. Winkel- en andere voorzieningen zijn in het Damcentrum om de hoek.

Gewoon bereikbaar
De toegankelijkheid en de doorstroom van het verkeer in het Damcentrum is al jaren een doorn in het oog van bewoners in Damcentrum. En dat is terecht. De door het CDA gewenste extra oeververbinding blijkt politiek niet haalbaar te zijn. De Damlaan, de Damhouderstraat en de Nieuwstraat staan evenwel regelmatig vol. Dit is niet alleen hinderlijk voor de bewoners van Damcentrum, het komt ook de luchtkwaliteit niet ten goede. En met de komst van de ‘Mall ‘ zijn de verkeersopstoppingen alleen nog maar groter worden. De straten in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid zijn niet bedoeld als doorgaande weg van en naar de ‘Mall’ Het CDA blijft het dan ook belangrijk vinden de bereikbaarheid van Damcentrum te verbeteren. Daarom zetten wij in op:
bestaande infrastructuur beter benutten
op de Damlaan en Damhouderstraat zijn auto’s te gast
verbetering van de OV-verbindingen naar Damcentrum
goede fietsverbindingen en -voorzieningen
Een ondernemende wijk
De winkel- en horecavoorzieningen in het Damcentrum zijn welkome aanvullingen op de massa commercie van de ‘Mall’. In het Damcentrum is het rustig winkelen met alle voorzieningen bij de hand. De horeca aan de Sluis biedt ruimte voor ontspanning en gezelligheid. We blijven ruimte bieden aan lokale ondernemers om te investeren in hun nering en terrassen te exploiteren. De gemeente pakt de regie op thema’s als leegstand, een aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Samen met lokale ondernemers zoeken we naar oplossingen. Met zijn voorzieningen dient het Damcentrum een aantrekkelijk gebied te blijven. Daarom pleiten wij onder meer voor:
gratis parkeren en realisatie parkeergarage Rijnlandstraat-Noord
aparte parkeerplaatsen voor deelscooters
overzichtelijk en verkeersveilige kruisingen
geen coffeeshops en cameratoezicht bij ernstige overlast of onveilige situaties
Een schone wijk
Het vele gemotoriseerde verkeer dat dagelijks het Damcentrum doorkruist, zorgt ook voor luchtvervuiling en geluidsoverlast in het gebied. Daarnaast is er door de vele nieuwbouw nog weinig groen in de wijk. Daarom willen wij:
de aanbevelingen over luchtkwaliteit uit het duurzaamheidsprogramma testen en uitvoeren
invoeren van milieu zone overwegen
investeren in openbaar groen en meer aandacht voor groenonderhoud en bestrating
aanpak geluidsoverlast

211208 Verkiezingsprogramma CDA LV

Er blijft een ambitieuze, integrale aanpak nodig om het Damcentrum leefbaar en levendig te maken. Dat is in de afgelopen periode onvoldoende gebeurd. Daarbij horen een autoluwe of autovrije straten, het beperken van het autoverkeer over de Sluisbrug, meer ruimte voor fietspaden en fietsparkeren, een aansluiting op het openbaar vervoer (bushalte Damcentrum), meer groen in de openbare ruimte en het stimuleren van culturele en andere maatschappelijke
organisaties.

Daarnaast pleiten wij voor effectieve en efficiënte inzet van handhavingsteams op piekmomenten in diverse wijken om de veiligheid te handhaven. Te denken valt daarbij aan de veiligheid rondom scholen en de winkelcentra.

De luchtkwaliteit in onze gemeente mag nergens de wettelijke normen overschrijden.

Verkeersoverlast in het Damcentrum en over de Sluisbrug gaan we tegen door invoering van een vorm van selectieve toegang. Het besluit
van de gemeenteraad om geen extra oeververbinding aan te leggen over de Vliet is definitief en zal niet worden herzien in de toekomst.
• We gaan experimenteren met het (tijdelijk) autovrij maken van meer straten. Het autovrij maken van de Van Schagenstraat is bijvoorbeeld
een groot succes gebleken dat een vervolg verdient. Dat geeft ook ruimte om kinderen meer
buiten te laten spelen (speelstraten). In de bebouwde kom wordt de maximum snelheid 30 km/u daar waar fietsers niet fysiek gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer

PvdA_2022_verkiezingsprogramma2.pdf

 

Investeren in infrastructuur
Bereikbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. De bouw van een extra brug is een oplossing om
verkeersopstopping tegen te gaan en onze gemeente in de toekomst goed bereikbaar te houden. Ook staan we
ervoor open om met andere partijen en belanghebben te zoeken naar andere infrastructurele oplossingen.

Aanpak verkeersoverlast rond de Mall
De Mall of the Netherlands is een verrijking voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien we dat de komst van de Mall
leidt tot verstopte wegen en regelmatig overlast in de omliggende wijken. De Mall of the Netherlands wordt beter
bereikbaar door een groene golf vanaf de snelweg. De inzet van verkeersregelaars helpt om de doorstroom te
verbeteren en om parkeeroverlast in de wijken zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn voor gratis parkeren bij de
Mall, omdat er een grote parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken als de eigenaar van de Mall betaald parkeren
invoert. Ook zetten wij ons in om de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen voor de N14 te vervroegen met zo min
mogelijk overlast voor de omliggende wijken tijdens de bouw. Wij willen meer en betere OV-verbindingen naar
de Mall en PR-plekken in het Forepark. Bezoekers kunnen daar hun auto parkeren en pakken vervolgens tram
19 naar de Mall. Tegelijkertijd is het van belang dat er goede fietsverbindingen naar de Mall zijn, waar bezoekers
gemakkelijk en veilig hun (elektrische) fiets of scooter kunnen stallen.

Damcentrum minder aantrekkelijk als doorgaande route
Het Damcentrum wordt een steeds aantrekkelijker winkelgebied. Tegelijkertijd staat het daar vaak vast,
vooral door verkeer dat de sluis als doorgaande route gebruikt. Dat vraagt om slimme maatregelen, waarbij
het gebied goed bereikbaar blijft, maar niet meer aantrekkelijk is als doorgaande route.Te denken valt aan
snelheidsbeperkende maatregelen en een inrichting waarbij de auto te gast is. Wij vinden het echter onzinnig om
dit gebied af te sluiten voor het autoverkeer; geen selectieve toegang met horrorpollers of kentekenregistratie.
Zwaar verkeer mag geen gebruik maken van de bruggen, dat gaan we strikt handhaven

Investeren in aantrekkelijke winkelgebieden
Deze economische tijd vraagt ook dat de gemeente investeert. Dat gebeurt door de winkelgebieden
aantrekkelijker te maken, zoals het Damcentrum, de Julianabaan en het Huygenskwartier, maar ook kleine
winkelgebieden waar nog best veel leegstand is. We juichen het promotiebeleid van de gemeente voor de
winkelgebieden toe. In overleg met het bedrijfsleven blazen we de bedrijventerreinen in onze gemeente nieuw
leven in

VVD verkiezingsprogramma 2022-2026

 

In maart 2019 schreef Groen Links het volgende: GroenLinks wil raadsenquête Damcentrum | GroenLinks Leidschendam-Voorburg

Programma 2022/26

We streven ernaar dat de luchtkwaliteit in de gemeente in 2030 voldoet aan de
nieuwe, strenge WHO-advieswaarden (advieswaarden 2021). Hiervoor meten we
regelmatig de luchtkwaliteit en nemen we harde maatregelen om de luchtkwaliteit
te verbeteren

We zetten in op verlaging van de maximumsnelheid, dat is goed voor verbetering
van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de doorstroming van het verkeer. We
brengen daarom de maximaal toegestane snelheid terug tot 30 km per uur binnen
de bebouwde kom. Op straten zonder stoep kan dit zelfs terug naar 15 km per uur.
Daarnaast maken we ons hard voor een verlaging van de maximumsnelheid op de
snelwegen rond en in de gemeente.

We ondersteunen inwoners die een leefstraat willen inrichten. In een leefstraat
richten bewoners tijdelijk hun straat op een creatieve en leefbare manier in.
Ook is een leefstraat autovrij. Zo komt er ruimte vrij voor bewoners om elkaar te
ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen. Leefstraten vinden plaats
in een rustige periode, bijvoorbeeld de zomervakantie. De parkeerdruk ligt in die
periode veel lager en het verkeer heeft er niet te veel last van.

We vergroten de aandacht voor veiliger fiets- en voetgangerspaden, vooral ook
bij scholen. Dit betekent bijvoorbeeld breder maken van paden, geen losliggende
stenen en vrij van obstakels, zoals scooters, geparkeerde auto’s en bakfietsen.
Ook willen we meer zebrapaden en plekken waar fietsers en voetgangers voorrang
hebben. Deze paden worden regelmatig onderhouden

We verbeteren de bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands. Bijvoorbeeld door
extra haltes van tram 19 te realiseren in de buurt van het parkeerterrein van ADO
en te zorgen voor een combiticket met parkeren en een tramkaartje samen zodat
mensen aangemoedigd worden de tram te nemen. Op drukke dagen en rond de
feestdagen wordt gezorgd voor extra openbaar vervoer. Daarnaast wordt er beter
gecommuniceerd over de huidige openbaar vervoer opties die er al zijn, zoals de
tram vanaf Mariahoeve. Wat ons betreft hoort betaald parkeren (met ontheffing voor
de omwonenden) ook tot de opties.

We onderzoeken of het Damcentrum autovrij kan worden

Het gehele programma kan hier bekeken worden:

https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma

 

• Onze gemeente heeft een goede infrastructuur voor mobiliteit waarbij veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers centraal staat. De gemeente is vanuit de regio via goed openbaar vervoer en snelwegen bereikbaar. Ook de doorstroming van verkeer is verbeterd!
• Onze geparkeerde auto´s gaan zoveel als mogelijk ondergronds of centraal. Onze fietsen en scooters kunnen we kwijt in (bewaakte) fietsenstallingen bij winkel- en sportgebieden.
• We gaan onderzoek doen naar alternatieve vormen van mobiliteit waaronder vervoersbewegingen door de lucht; bv een kabelbaan
• Geen vervuilende (vracht)auto´s, motoren binnen de gemeentegrens

 

Waar staan we voor:

• Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds)
• Goede fiets en wandelpaden
• Parkeren zoveel als mogelijk onder de grond en parkeerhubs op strategische plekken
• Parkeren blijft gratis
• Vanuit retail gekochte spullen thuis laten bezorgen zodat bezoekers op fiets of met OV kunnen winkelen
• Onderzoek naar kabelbaan van bv Forepark naar the Mall, om het verkeer te ontlasten en eventueel naar andere richtingen zoals bv het strand
• Een integraal plan (langere termijn) met kennis en betrokkenheid van bewoners en ondernemers opgesteld om de Vlietbruggen, situatie rond the Mall, het Damcentrum en knelpunten in onze gemeente te ontlasten. Financiering vanuit Enecogelden
• Samen met Den Haag en de Provincie de N14 aan te passen voor een verbeterde verkeersstroom. Onderzoek naar een extra tunnelbuis om de verkeersstromen van en naar Den Haag, de kust en/of The Mall of the Netherlands beter te kunnen beheersen.
• Onderzoek naar de rijrichting rondom de Mall om de parkeervoorzieningen te bereiken zonder overlast omwonenden (bijvoorbeeld zo min mogelijk kruisende wegen door rijrichting eenzijdig te maken)
• Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds) en doorstroming naar Binckhorst
• Kruispunten en stoplichten sterk verminderen op de toegangswegen naar de N14. Kruispunten die niet noodzakelijk zijn laten vervallen en andere kruispunten vervangen door (dubbele) rotondes. Minder stoplichten
• Goede aansluiting tussen de tramhalte Mall en het winkelgebied door bijvoorbeeld een loopbrug
• De verkeersinformatie systemen die in 2022 worden geplaatst optimaliseren en desnoods uitbreiden om een goede doorstroming te creëren vooral op en richting de N14
• Onderzoek naar parkeermogelijkheden onder Cartouche en tennispark Overdam
• Onderzoek Lammermarkt constructie in Leiden voor bv de Kom in het Forepark (een ondergrondse parkeergarage)
• Optimaliseren openbaar vervoer tbv de bereikbaarheid van the Mall, maar ook inzet van shuttlebusjes/pendelbussen
• Wegennet per wijk en met de wijkbewoners aanpassen; 30 km, éénrichting, versmallen, verbreden
• Bouwlocaties niet als postzegel zien, verkeer en vervoer breder bekijken
• Het Damcentrum autoluw maken. Motorvoertuigen zijn hier te gast en Damlaan anders inrichten en bv het visgraad parkeren realiseren
• We gaan eerst naar de infrastructuur kijken vóórdat we gaan bouwen
• Wij willen milieuzones binnen onze gemeente; dit houdt in dat vervuilende voertuigen niet meer naar binnen mogen; als eerste in het Damcentrum
• PR terrein bij Mariahoeve openhouden
• Geen hoogwaardig OV Binckhorst via Prinses Mariannelaan, geen aantasting van Opa´s veldje Huygens Hofwijck en de scouting
• Meer recreatieve aanlegplaatsen voor pleziervaart (bijvoorbeeld insteekhavens in Huygenskwartier)
Gehele programma:

GBLV programma 22-26.def! indd.indd

MIDVLIET en verkiezingen 2022

Verkiezingstalkshow vraagt input van inwoners

https://www.midvliet.nl/actueel/gemeenteraadsverkiezingen-2022/19624-verkiezingstalkshow-vraagt-input-van-inwoners

 

2 Reacties

 1. JFranken

  Jammer dat geen enkele politieke partij met een duidelijk plan komt voor ons Damplein. VVD alleen met een negatief plan dat er geen selectieve toegang tot het Damplein mag komen. GroenLinks maakt het zich te makkelijk vanaf met verder onderzoek. Een van de partijen zou zich toch duidelijk uit moeten spreken hoe we de lucht- en geluidvervuiling door de stroom auto’s gaan beperken, het Damplein leefbaarder kan worden en veiliger voor fietsers en voetgangers. Ook in Leidschendam geen vernieuwde politiek of een poging het vertrouwen in de politiek op te krikken! Gemiste kans!

 2. Onno Mostert

  Onderstaande mail kregen wij van GBLV
  Geachte redactie van de nieuwsbrief Thuis aan de sluis.

  Ik ben echt verbolgen over uw reactie over onze partij in uw nieuwsbrief!
  Sanja Duijvestijn en ik hebben u meerdere malen gemaild dat ons verkiezingsprogramma nog niet gereed was, dat we een bestuurswisseling hebben gehad, en dat onze alv op 24 januari gepland stond waarin onder andere ons verkiezingsprogramma vastgesteld zou gaan worden.

  Dat is gebeurd en het programma ligt nu bij de drukker.

  Het klopt dus dat u nog geen inhoudelijke reactie heeft ontvangen, maar dat wij totaal niet hebben gereageerd klopt niet. Ik kan u alle mailtjes die wij aan u gestuurd hebben, laten lezen.

  Het zou u dan ook sieren dit te rectificeren in uw nieuwsbrief.

  Met vriendelijke groet,

  Bianca Bremer
  Lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen

Een reactie versturen

Meer berichten