Hij is weer in het land

Hij is weer in het land

Na 2 jaar niet kunnen afmeren in ons Damcentrum kon de goede Sint dit jaar weer met een heleboel mooie Pieten de sluis aandoen. Heerlijk om zonder verkeer met veel gezelligheid weer van ons mooie wijk te kunnen genieten. Het was prachtig weer en vele kindertjes hebben met hun ouders of opa en oma de Sint welkom geheten.

Zo kan het en hoort het in Leidschendam

VVE Damplein bestaat 10 jaar

VVE Damplein bestaat 10 jaar

De VVE Damplein bestaat inmiddels 10 jaar. Dit is gevierd met een groot deel van de leden op vrijdag 4 november met een aantal presentaties en een gezellige borrel.

Dit alles vond plaats in onze prachtige historische dorpskerk met als gastvrouw de Kosteres en hulp van haar man.

Aanwezig was de wijkagent John Heij die zijn vrije vrijdag avond in dienst stelde van het feestje om een presentatie te geven van zijn werkzaamheden en belangrijke zaken voor de wijk.

Ook was de politiek vertegenwoordigd in de persoon van Ed Klaarhamer die namens Gemeentebelangen de avond bezocht.

Hieronder treft u wat geschiedenis van bouw van het nieuwe centrum en de presentaties die op die avond gehouden zijn.

Uiteraard waren de onderwerpen naast het wonen in het prachtige Damcentrum De leefbaarheid, het verkeer, de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast

Veel kijkplezier

Nieuw Damplein 10 jaar fotoboek

Presentatie geluidsmetingen Damplein

presentatie luchtkwaliteit Sluisgebied

Verkeersdrukte Damplein voor website

Onderzoek geluidsoverlast Damcentrum aangeboden aan B&W

Onderzoek geluidsoverlast Damcentrum aangeboden aan B&W

Wij hebben op 13 oktober het rapport aan de verantwoordelijke wethouders aangeboden en met hen hier een goed gesprek over kunnen voeren.

De wethouders  Belt (Milieu) en Keus (Verkeer) hebben aangegeven dat zij de problematiek zeer serieus nemen en zich intern gaan beraden wat hier in de nabije toekomst aan te doen zal zijn.

De wethouders gaven aan dat zij bereid zijn beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn waarbij het resultaat telt. Het college is haar “witte bruidsperiode” inmiddels voorbij en zij gaven aan dat zij hoge ambities hebben die zij samen met ons willen bereiken.

Wij hebben aangegeven dat er uiteraard een totaal plan van aanpak moet komen waarbij verkeer, veiligheid, luchtkwaliteit en infrastructuur op een mogelijk wat langere tijd aan de orde moet komen maar dat wij vooral op zeer korte termijn een oplossing willen voor de enorme verkeersstroom over de sluisbrug. Verkeer is de belangrijkste boosdoener waar het gaat over (geluid) overlast, veiligheid en de slechte luchtkwaliteit.

Overal in Nederland heeft CO2 en geluidsoverlast een hoge prioriteit dus op lokaal niveau zal men in een historisch centrum als in Leidschendam hier op zeer korte termijn zeker iets mee moeten lijkt ons. Wij zullen het college van B&W hieraan uiteraard blijven herinneren.

Alleen samen kunnen wij zaken veranderen.

Geluidsmeting

Geluidsmeting

Het beloofde rapport over de geluidsduk hier op het Damplein is gereed en is hieronder op de website in te zien zijn.

Wij hebben met de verantwoordelijke wethouders een afspraak kunnen maken om het rapport officieel aan te bieden en met hen hierover in gesprek te gaan.

Dit gesprek staat gepland op donderdag 13 oktober.

Uiteraard zijn wij tevreden met de positieve reactie van het college om met ons hierover in gesprek te gaan. Een gesprek is echter een eerste start voor een langduriger contact over hoe wij samen de leefbaarheid in onze wijk kunnen verbeteren.

Het is dan ook van groot belang dat u als mede wijkbewoner input geeft voor dit- en wellicht volgende gesprekken over ons mooie Damcentrum.

Een aantal medebewoners heeft zich aangemeld om samen met ons het eerste gesprek aan te gaan en zullen dit ook voorbereiden.

Om goed beslagen ten ijs te komen vragen wij van u om ons zsm aan te geven wat u vindt dat er zou moeten gebeuren om de geluidsoverlast van het verkeer tegen te gaan. Wilt u uw suggesties komende week naar dit emailadres toezenden? (info@thuisaandesluis.nl)  Wij zullen uw suggesties ook meegeven aan de betrokken wethouders.

Dank voor uw betrokkenheid en het meedenken over onze toekomst hier in Leidschendam

Alleen samen kunnen wij zaken veranderen.

L0220526 Rapport VVE Damplein Mostert Leidschendam LS7[2380]

 

 

Beste mensen,
De overlast van doorgaand verkeer is enorm en wordt zomers alleen maar groter. Om de
gemeente te dwingen hier iets aan te doen zijn diverse initiatieven gestart. Denk aan de
onderzoeken naar de luchtkwaliteit (resultaten hier te vinden op de website
www.thuisaandesluis.nl) De geluidsoverlast overschrijdt met regelmaat het wettelijk
toegestane niveau maar wordt door de gemeente vaak afgedaan met incidenteel en
“binnen de marges”.
Wij zijn in gesprek met een professioneel bedrijf die zowel de metingen verricht alsook
een onafhankelijk bewijsrapportage hiervan kan maken.
Dit kan dienen als onbetwist verslag van de situatie door al het sluipverkeer en
onfatsoenlijk gedrag van automobilisten, motoren en scooters.
Als burgerinitiatief investeren wij ook financieel in zaken als dit maar ook aan onze
financiële mogelijkheden komt een eind.
Wij zijn dan ook voornemens om via crowdfunding en donaties dit onderzoek toch te
laten plaatsvinden.
Wij vragen u als mede bezorgde buurtbewoner of u hier een financiële bijdrage aan zou
willen leveren.
Graag horen wij van u of u hieraan wilt bijdragen en zo ja voor welk bedrag. Wij kunnen
dan samen met onze eigen bijdrage bezien of een onderzoek als dit haalbaar is.

De totale kosten voor een dergelijk onderzoek zijn vanaf ca. € 1500,00 inclusief
bewijsrapportage en btw.
Wij horen graag van u. Alleen samen kunnen wij zaken in onze wijk veranderen.

Graag uw reactie mailen naar info@thuisaandesluis.nl

Groet,
redactie thuisaandesluis

nieuw college

nieuw college

VVD, GBLV en D66 vormen de nieuwe coalitie in Leidschendam-Voorburg. Op woensdag 8 juni 2022 presenteerden VVD, GBLV en D66 met trots de nieuwe coalitie van gemeente Leidschendam-Voorburg. Naast presentatie van het coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’, werden ook de kandidaat-wethouders voorgesteld. Op donderdag 16 juni worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd in een extra gemeenteraadsvergadering.

De drie fracties dragen de volgende wethouders voor:

• Astrid van Eekelen (VVD)
• Philip van Veller (VVD)
• Bianca Bremer (GBLV)
• Jeffrey Keus (GBLV)
• Marcel Belt (D66)

Beste buren,
Er is een nieuw college voorgedragen die onze belangen de komende 4 jaar gaat behartigen. We hopen snel met hen in contact te komen om onze problemen en wensen met hen te bespreken. Hieronder de portefeuille verdeling:
https://www.lv.nl/vvd-gblv-en-d66-nieuwe-coalitie-leidschendam-voorburg

De collegepartijen hebben een coalitie akkoord bereikt die u als pdf hieronder aantreft. Wat de exacte consequenties zijn voor onze wijk zal nog moeten blijken maar kijk vooral wat u zelf in dit akkoord als aanknopingspunt ziet om onze leefbaarheid in het Damcentrum te verbeteren.
Coalitieakkoord 2022-2026 Leidschendam, Stompwijk, Voorburg (lv.nl)

Een paar onderdelen hebben wij alvast voor u er uit gehaald:

– Inwoners centraal te stellen, en ervoor te zorgen dat we participatie in ons
DNA hebben
–  Meer in de wijken en dichtbij de mensen te zijn
–  Open te staan voor signalen en door initiatieven vanuit de samenleving
toe te juichen en serieus te beoordelen
–  Een goede inrichting van infrastructuur ten behoeve van doorstroming
–  Milieuvriendelijke vervoersvormen aantrekkelijk(er) te maken, van
laadpalen tot Velostrada’s
–  Verkeers- en parkeerdruk altijd mee te nemen bij de ontwikkeling van
ruimtelijke projecten
– De gemeente aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers
–  Ruimte te bieden voor innovatieve, slimme oplossingen om
vervoersproblemen op te lossen
–  Samen met vervoerders en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH) in te zetten op betere OV-bereikbaarheid van onze wijken

– Leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid als randvoorwaarde voor
bouwprojecten mee te geven
Te zorgen voor bruisende winkelgebieden en leegstand tegen te gaan

– Verkeer, vervoer en bereikbaarheid:
• Onze gemeente heft geen parkeerbelasting, dat houden we zo
• Samen met de inwoners en ondernemers kijken we naar het herinrichten
en daarmee autoluw maken van het Damcentrum, waarbij de auto te
gast is en voeren we hier als pilot een milieu zone in
• Hindernissen voor fietsers en voetgangers nemen we weg, door veilige en
comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van
kruispunten
We voeren de mobiliteitsmaatregelen rondom de Westfield Mall of the
Netherlands zo snel mogelijk in en houden de effectiviteit scherp in de
gaten. We investeren bovendien in aanvullende maatregelen om de
situatie daar nog verder te verbeteren

3c. Openbare ruimte
• Het college stelt per wijk, samen met bewoners, inrichtingsplannen op,
met aandacht voor groen, leefbaarheid en onderhoud
• Het college start een pilot voor wijkbudget voor het onderhoud van de
openbare ruimte
• We zorgen voor goed onderhoud en uitbreiding van voorzieningen om te
recreëren en te sporten
• We gaan actiever handhaven en stimuleren bewonersinitiatieven om
vervuiling, zoals zwerfafval te voorkomen
• We pakken parkeeroverlast van deelscooters aan
• We zetten in op nog meer zichtbaarheid, en daardoor aanspreekbaarheid,
van wijkagenten op straat
• Wangedrag, zoals fout parkeren, deelscooters midden op de stoep
achterlaten of afval op straat gooien, accepteren we niet en pakken we
actief aan

Veel belovende plannen waar wij het college regelmatig op zullen bevragen.

veel leesplezier en vooral steun om deze beloftes waar te laten maken