The Mall heeft wel prioriteit

The Mall heeft wel prioriteit

Op een of andere manier lukt het ons slecht om op de politieke agenda te komen. Als het om The Mall of the Netherlands gaat lijkt de gemeente wel vorderingen te willen maken. Helaas geldt dat niet voor het oude getrouwe Damcentrum.. Velen voelen zich dan ook zeer achtergesteld en vragen zich af wanneer onze belangen nu eens behartigd gaan worden.

zie hier:

https://www.lv.nl/stevige-aanpak-verkeer-en-parkeren-mall

 

 

 

bestuurlijke stukken

bestuurlijke stukken

hier kunt u diverse bestuurlijke stukken uit het verleden inzien. Geeft een beeld van sommige bestuurlijke dwaling of andere zienswijzen

Bestemmingsplan Damcentrum 2005 selectie van teksten

19981123 Raadsbesluit Begrenzing aantal motorvoertuigen Damcentrum

damcentrum_-_regels

damcentrum_-_toelichting

Bestemmingsplan4-12

Bestemmingsplan Damlaan 4-12 heeft op 06-07-2012 de status onherroepelijk gekregen door Leidschendam-Voorburg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

 

Damlaan 4-12: 3.2 Ruimtelijke analyse (planviewer.nl)

Herstelbesluit Bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2022

geluidshinder en normen[4012]

Detailhandels-horecastructuurvisie20Leidschendam-Voorburg.pdf

wat vindt de politiek?

wat vindt de politiek?

Verkiezingsuitslag 2022

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

 

Hier publiceren wij de antwoorden van de diverse fracties van de politieke partijen die straks ons graag willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Wij hebben hen gevraagd wat zij vinden van onze overlast en wat zij (mochten ze verkozen worden) de komende 4 jaar aan onze problemen willen gaan doen. Dit vergemakkelijkt wellicht ook uw keuze op wie u de komende gemeenteraads-verkiezingen wilt gaan stemmen.

  Programma 2022-2026

https://leidschendam-voorburg.christenunie-sgp.nl/verkiezingsprogramma-christenunie-2022-2026

specifiek voor onze wijk:

De ChristenUnie kiest voor duurzaam samenleven. Duurzaam omdat ze Leidschendam-Voorburg klaar willen maken voor de toekomst en omdat we beter moeten omgaan met de schepping. Samenleven omdat we samen moeten werken aan herstel van vertrouwen in de overheid en in elkaar, over verschillen heen, omdat alleen zo onze samenleving een samenleving blijft.
Concreet betekent dat voor het Damcentrum dat de ChristenUnie inzet op de volgende thema’s:
Bloeiend Damcentrum
De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we de komende periode inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de leefbaarheid en op sociale veiligheid in en rond het Damcentrum. De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte in het Damcentrum. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking en voldoende groen zijn belangrijke aandachtspunten. Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en contact te leggen is een goede, sociaal veilige openbare ruimte van groot belang.
Meer inzet op duurzame vervoer
Voetgangers en fietsers krijgen in de gemeente voorrang als het aan de ChristenUnie ligt. Het maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.
⦁ In het Damcentrum komen daarom genoeg fietsenrekken. De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten in het Damcentrum
⦁ De ChristenUnie wil dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert. Hierdoor zijn er minder auto’s in het straatbeeld. Zo kan het Damcentrum groener worden en autoluw of autovrij worden ingericht.
⦁ De ChristenUnie is voorstander van het weren van oude vervuilende bestelauto’s en vrachtauto’s die niet tenminste voldoen aan Euro 5 in het Damcentrum. Brommers en scooters zijn vanaf 2025 alleen nog welkom als ze elektrisch zijn.
⦁ De gemeente maakt samen met The Mall of the Netherlands een aanpak om meer mensen met het openbaar vervoer naar The Mall te laten komen en daarmee de omliggende wijken te ontlasten.
⦁ Om Leidschendam-Voorburg bereikbaar te houden is het nodig om betaald parkeren niet uit te sluiten, maar betaald parkeren heeft niet onze voorkeur. Helaas zijn er nog weinig krachtige middelen over om de overlast van de omliggende wijken bij The Mall Of The Netherlands tegen te gaan.
⦁ Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen
⦁ De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur. Alleen op wegen met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 kilometer per uur. Waar het op korte termijn niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen aan de lagere maximumsnelheid, kiezen we voor tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
⦁ Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld en doet daarbij een voorstel tot verbetering.

Schone lucht in het Damcentrum
De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt als ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord beleid om de ambitie van 50% gezondheidswinst ruimschoot te halen.
Damcentrum als één van de toeristische trekkers
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis leert ons dat we hierin nog meer kunnen investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van recreatie in en rond Leidschendam-Voorburg.
⦁ Voor de toeristische trekpleisters zoals het Damcentrum zetten we in op optimale bereikbaarheid voor de fietsers en lopers.
⦁ Inzet op gebiedspromotie van het Damcentrum, samen met inwoners en lokale ondernemers.
Werken en rusten in het Damcentrum
Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen in het Damcentrum. De gemeente moet dit garanderen en bewaken. De ChristenUnie is tegen verruiming van de zondagsopenstelling van winkels en bij grootschalige evenementen wordt rekening gehouden met kerkdiensten.
Een veilig Damcentrum
Betrek inwoners bij veiligheid in het Damcentrum d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.
⦁ De gemeente stimuleert mensen om zich te organiseren in Buurtpreventieteams en geeft deze teams training.
⦁ Cameratoezicht kan een preventieve werking hebben, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy)
Monumenten en (kerkelijk) erfgoed in het Damcentrum
Erfgoed en monumenten zijn o.a. beeldbepalende elementen in het Damcentrum. Het zijn bakens in een veranderende wereld en brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen.

Meer lezen over de plannen van de ChristenUnie: https://leidschendam-voorburg.christenunie.nl/verkiezingsprogramma-christenunie-2022-2026

 

Ondernemen
Wat ons betreft mag een terras het hele jaar open zijn. Ondernemers met goede plannen mogen wat ons betreft van het Damplein een gezellig plein maken. Regels die winkeliers verhinderen om open te zijn wanneer zij dat willen, schrappen we. D66 zet zich in om het Damcentrum aantrekkelijker te maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers. We juichen samenwerkingen en nieuwe initiatieven van ondernemers toe. Onnodige regels willen we wegnemen. Bij de bakker een taartje eten met een goede kop koffie of een glas wijn van de lokale wijnhandel bij de kapper. Dergelijke initiatieven maken het leven leuker en moeten kunnen.
Fijn wonen
Het Damplein in Leidschendam zou opvrolijken met meer groen. Mensen die hun tuinen, daken, balkons en gevels willen vergroenen, kunnen rekenen op D66. We faciliteren initiatieven van bewoners die hun buurt groener en robuuster tegen klimaatverandering maken. Klimaatverandering maakt ook goede afwatering nog belangrijker. Groene straatprofielen geven wegen een verzorgd uiterlijk. Half-verharde parkeerplaatsen met speciaal gras geven de straat een frissere uitstraling. Dit zou er in de Damlaan hartstikke mooi uitzien.
Waar de woningvoorraad van Leidschendam kan worden uitgebreid, wil D66 vooral meer middeldure huurwoningen en koopwoningen. Daaraan ontbreekt het in onze gemeente meer dan aan sociale woningbouw.
Verkeer en OV
Wij zien graag dat doorgaand verkeer wordt geweerd uit het Damcentrum, zodat de inwoners geen last meer hebben van files, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Dit kan door het fysiek afsluiten van de Damlaan, met ontsluiting via de Rijnlandstraat. Een slim camerasysteem bij de Sluisbrug kan er ook voor zorgen dat doorgaand verkeer uit het centrum wordt geweerd. Buurtbewoners en bezoekers mogen dan gewoon over de brug rijden, maar automobilisten die de Sluisbrug als doorgaande route gebruiken krijgen een waarschuwing en bij herhaling een boete.
The Mall of the Netherlands is een mooi winkelcentrum geworden, maar de files eromheen zijn een heus drama voor omwonenden. Er moet snel een goed plan komen met maatregelen die het autoverkeer terugdringen en weer door laten stromen. Zodat de bewoners weer gemakkelijk hun huizen kunnen bereiken en kunnen parkeren.
Waar nodig moeten we blijven investeren in OV. In Leidschendam-Zuid bijvoorbeeld door middel van een tramhalte bij Overgoo. Ook met het oog op de geplande woningbouw in dit gebied.
Parkeren
De uitbreiding van de blauwe zone in het Damcentrum moet helpen de parkeerdrukte in te perken. D66 zal de effecten hiervan goed in de gaten houden. Voorlopig wil D66 dat het parkeren gratis blijft, ook in het Damcentrum. Wel kan de ruimte efficiënter gebruikt worden, bijvoorbeeld door visgraatparkeren op de Rijnlandstraat.

Verkiezingsprogramma-D66LV-2022-26-1.pdf

 

 

Damcentrum:

Om de verkeersoverlast bij de Mall tegen te gaan, gaan we op korte termijn aan de
slag met actieve spreiding in bezoektijden, gratis tramvervoer vanaf tramhaltes op de
lijn naar Delft met veel parkeerruimte, actief vervoer met buslijn 46 promoten en
parkeer voorrang bij reservering van tijdsblok voor aankomst;
✔ De bereikbaarheid van Leidschendam-centrum en Leidschendam-Zuid, blijft, zeker ook
door toekomstige bouwontwikkelingen in het gebied, onder druk staan, terwijl het
aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen over de Sluisbrug gereduceerd dient te
worden. We treffen daarom maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te
benutten en minder gemotoriseerde verkeersbewegingen te realiseren, waarbij we
niet kiezen voor selectieve toegang

Op de Damlaan en Damhouderstraat zijn auto’s te gast. Deze straten zijn niet bedoeld
als sluiproute;

Recente toevoeging CDA:

Leidschendam-centrum is een fijne wijk met woon-, winkel- en horecavoorzieningen rondom het historische centrum aan de Sluis. Het is een wijk die de afgelopen 18 jaar een transformatie heeft ondergaan door nieuwbouw en restauratie. De Dorpskerk, de Petrus- en Pauluskerk, het sluisgebouw en de sluis zelf karakteriseren het gebied. Met bouwontwikkelingen rondom Leytsche Hof en Rijnlandstraat-Noord wordt de komende jaren de nieuwbouw voltooid. Voor het CDA blijft daarbij belangrijk dat woningbouw in het sociale- en middensegment wordt gerealiseerd en dat er variatie is in het aanbod aan woningen voor zowel jongeren, starters, (jonge) gezinnen, als ouderen. de hoek. Winkel- en andere voorzieningen zijn in het Damcentrum om de hoek.

Gewoon bereikbaar
De toegankelijkheid en de doorstroom van het verkeer in het Damcentrum is al jaren een doorn in het oog van bewoners in Damcentrum. En dat is terecht. De door het CDA gewenste extra oeververbinding blijkt politiek niet haalbaar te zijn. De Damlaan, de Damhouderstraat en de Nieuwstraat staan evenwel regelmatig vol. Dit is niet alleen hinderlijk voor de bewoners van Damcentrum, het komt ook de luchtkwaliteit niet ten goede. En met de komst van de ‘Mall ‘ zijn de verkeersopstoppingen alleen nog maar groter worden. De straten in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid zijn niet bedoeld als doorgaande weg van en naar de ‘Mall’ Het CDA blijft het dan ook belangrijk vinden de bereikbaarheid van Damcentrum te verbeteren. Daarom zetten wij in op:
bestaande infrastructuur beter benutten
op de Damlaan en Damhouderstraat zijn auto’s te gast
verbetering van de OV-verbindingen naar Damcentrum
goede fietsverbindingen en -voorzieningen
Een ondernemende wijk
De winkel- en horecavoorzieningen in het Damcentrum zijn welkome aanvullingen op de massa commercie van de ‘Mall’. In het Damcentrum is het rustig winkelen met alle voorzieningen bij de hand. De horeca aan de Sluis biedt ruimte voor ontspanning en gezelligheid. We blijven ruimte bieden aan lokale ondernemers om te investeren in hun nering en terrassen te exploiteren. De gemeente pakt de regie op thema’s als leegstand, een aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Samen met lokale ondernemers zoeken we naar oplossingen. Met zijn voorzieningen dient het Damcentrum een aantrekkelijk gebied te blijven. Daarom pleiten wij onder meer voor:
gratis parkeren en realisatie parkeergarage Rijnlandstraat-Noord
aparte parkeerplaatsen voor deelscooters
overzichtelijk en verkeersveilige kruisingen
geen coffeeshops en cameratoezicht bij ernstige overlast of onveilige situaties
Een schone wijk
Het vele gemotoriseerde verkeer dat dagelijks het Damcentrum doorkruist, zorgt ook voor luchtvervuiling en geluidsoverlast in het gebied. Daarnaast is er door de vele nieuwbouw nog weinig groen in de wijk. Daarom willen wij:
de aanbevelingen over luchtkwaliteit uit het duurzaamheidsprogramma testen en uitvoeren
invoeren van milieu zone overwegen
investeren in openbaar groen en meer aandacht voor groenonderhoud en bestrating
aanpak geluidsoverlast

211208 Verkiezingsprogramma CDA LV

Er blijft een ambitieuze, integrale aanpak nodig om het Damcentrum leefbaar en levendig te maken. Dat is in de afgelopen periode onvoldoende gebeurd. Daarbij horen een autoluwe of autovrije straten, het beperken van het autoverkeer over de Sluisbrug, meer ruimte voor fietspaden en fietsparkeren, een aansluiting op het openbaar vervoer (bushalte Damcentrum), meer groen in de openbare ruimte en het stimuleren van culturele en andere maatschappelijke
organisaties.

Daarnaast pleiten wij voor effectieve en efficiënte inzet van handhavingsteams op piekmomenten in diverse wijken om de veiligheid te handhaven. Te denken valt daarbij aan de veiligheid rondom scholen en de winkelcentra.

De luchtkwaliteit in onze gemeente mag nergens de wettelijke normen overschrijden.

Verkeersoverlast in het Damcentrum en over de Sluisbrug gaan we tegen door invoering van een vorm van selectieve toegang. Het besluit
van de gemeenteraad om geen extra oeververbinding aan te leggen over de Vliet is definitief en zal niet worden herzien in de toekomst.
• We gaan experimenteren met het (tijdelijk) autovrij maken van meer straten. Het autovrij maken van de Van Schagenstraat is bijvoorbeeld
een groot succes gebleken dat een vervolg verdient. Dat geeft ook ruimte om kinderen meer
buiten te laten spelen (speelstraten). In de bebouwde kom wordt de maximum snelheid 30 km/u daar waar fietsers niet fysiek gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer

PvdA_2022_verkiezingsprogramma2.pdf

 

Investeren in infrastructuur
Bereikbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. De bouw van een extra brug is een oplossing om
verkeersopstopping tegen te gaan en onze gemeente in de toekomst goed bereikbaar te houden. Ook staan we
ervoor open om met andere partijen en belanghebben te zoeken naar andere infrastructurele oplossingen.

Aanpak verkeersoverlast rond de Mall
De Mall of the Netherlands is een verrijking voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien we dat de komst van de Mall
leidt tot verstopte wegen en regelmatig overlast in de omliggende wijken. De Mall of the Netherlands wordt beter
bereikbaar door een groene golf vanaf de snelweg. De inzet van verkeersregelaars helpt om de doorstroom te
verbeteren en om parkeeroverlast in de wijken zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn voor gratis parkeren bij de
Mall, omdat er een grote parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken als de eigenaar van de Mall betaald parkeren
invoert. Ook zetten wij ons in om de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen voor de N14 te vervroegen met zo min
mogelijk overlast voor de omliggende wijken tijdens de bouw. Wij willen meer en betere OV-verbindingen naar
de Mall en PR-plekken in het Forepark. Bezoekers kunnen daar hun auto parkeren en pakken vervolgens tram
19 naar de Mall. Tegelijkertijd is het van belang dat er goede fietsverbindingen naar de Mall zijn, waar bezoekers
gemakkelijk en veilig hun (elektrische) fiets of scooter kunnen stallen.

Damcentrum minder aantrekkelijk als doorgaande route
Het Damcentrum wordt een steeds aantrekkelijker winkelgebied. Tegelijkertijd staat het daar vaak vast,
vooral door verkeer dat de sluis als doorgaande route gebruikt. Dat vraagt om slimme maatregelen, waarbij
het gebied goed bereikbaar blijft, maar niet meer aantrekkelijk is als doorgaande route.Te denken valt aan
snelheidsbeperkende maatregelen en een inrichting waarbij de auto te gast is. Wij vinden het echter onzinnig om
dit gebied af te sluiten voor het autoverkeer; geen selectieve toegang met horrorpollers of kentekenregistratie.
Zwaar verkeer mag geen gebruik maken van de bruggen, dat gaan we strikt handhaven

Investeren in aantrekkelijke winkelgebieden
Deze economische tijd vraagt ook dat de gemeente investeert. Dat gebeurt door de winkelgebieden
aantrekkelijker te maken, zoals het Damcentrum, de Julianabaan en het Huygenskwartier, maar ook kleine
winkelgebieden waar nog best veel leegstand is. We juichen het promotiebeleid van de gemeente voor de
winkelgebieden toe. In overleg met het bedrijfsleven blazen we de bedrijventerreinen in onze gemeente nieuw
leven in

VVD verkiezingsprogramma 2022-2026

 

In maart 2019 schreef Groen Links het volgende: GroenLinks wil raadsenquête Damcentrum | GroenLinks Leidschendam-Voorburg

Programma 2022/26

We streven ernaar dat de luchtkwaliteit in de gemeente in 2030 voldoet aan de
nieuwe, strenge WHO-advieswaarden (advieswaarden 2021). Hiervoor meten we
regelmatig de luchtkwaliteit en nemen we harde maatregelen om de luchtkwaliteit
te verbeteren

We zetten in op verlaging van de maximumsnelheid, dat is goed voor verbetering
van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de doorstroming van het verkeer. We
brengen daarom de maximaal toegestane snelheid terug tot 30 km per uur binnen
de bebouwde kom. Op straten zonder stoep kan dit zelfs terug naar 15 km per uur.
Daarnaast maken we ons hard voor een verlaging van de maximumsnelheid op de
snelwegen rond en in de gemeente.

We ondersteunen inwoners die een leefstraat willen inrichten. In een leefstraat
richten bewoners tijdelijk hun straat op een creatieve en leefbare manier in.
Ook is een leefstraat autovrij. Zo komt er ruimte vrij voor bewoners om elkaar te
ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen. Leefstraten vinden plaats
in een rustige periode, bijvoorbeeld de zomervakantie. De parkeerdruk ligt in die
periode veel lager en het verkeer heeft er niet te veel last van.

We vergroten de aandacht voor veiliger fiets- en voetgangerspaden, vooral ook
bij scholen. Dit betekent bijvoorbeeld breder maken van paden, geen losliggende
stenen en vrij van obstakels, zoals scooters, geparkeerde auto’s en bakfietsen.
Ook willen we meer zebrapaden en plekken waar fietsers en voetgangers voorrang
hebben. Deze paden worden regelmatig onderhouden

We verbeteren de bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands. Bijvoorbeeld door
extra haltes van tram 19 te realiseren in de buurt van het parkeerterrein van ADO
en te zorgen voor een combiticket met parkeren en een tramkaartje samen zodat
mensen aangemoedigd worden de tram te nemen. Op drukke dagen en rond de
feestdagen wordt gezorgd voor extra openbaar vervoer. Daarnaast wordt er beter
gecommuniceerd over de huidige openbaar vervoer opties die er al zijn, zoals de
tram vanaf Mariahoeve. Wat ons betreft hoort betaald parkeren (met ontheffing voor
de omwonenden) ook tot de opties.

We onderzoeken of het Damcentrum autovrij kan worden

Het gehele programma kan hier bekeken worden:

https://leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma

 

• Onze gemeente heeft een goede infrastructuur voor mobiliteit waarbij veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers centraal staat. De gemeente is vanuit de regio via goed openbaar vervoer en snelwegen bereikbaar. Ook de doorstroming van verkeer is verbeterd!
• Onze geparkeerde auto´s gaan zoveel als mogelijk ondergronds of centraal. Onze fietsen en scooters kunnen we kwijt in (bewaakte) fietsenstallingen bij winkel- en sportgebieden.
• We gaan onderzoek doen naar alternatieve vormen van mobiliteit waaronder vervoersbewegingen door de lucht; bv een kabelbaan
• Geen vervuilende (vracht)auto´s, motoren binnen de gemeentegrens

 

Waar staan we voor:

• Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds)
• Goede fiets en wandelpaden
• Parkeren zoveel als mogelijk onder de grond en parkeerhubs op strategische plekken
• Parkeren blijft gratis
• Vanuit retail gekochte spullen thuis laten bezorgen zodat bezoekers op fiets of met OV kunnen winkelen
• Onderzoek naar kabelbaan van bv Forepark naar the Mall, om het verkeer te ontlasten en eventueel naar andere richtingen zoals bv het strand
• Een integraal plan (langere termijn) met kennis en betrokkenheid van bewoners en ondernemers opgesteld om de Vlietbruggen, situatie rond the Mall, het Damcentrum en knelpunten in onze gemeente te ontlasten. Financiering vanuit Enecogelden
• Samen met Den Haag en de Provincie de N14 aan te passen voor een verbeterde verkeersstroom. Onderzoek naar een extra tunnelbuis om de verkeersstromen van en naar Den Haag, de kust en/of The Mall of the Netherlands beter te kunnen beheersen.
• Onderzoek naar de rijrichting rondom de Mall om de parkeervoorzieningen te bereiken zonder overlast omwonenden (bijvoorbeeld zo min mogelijk kruisende wegen door rijrichting eenzijdig te maken)
• Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds) en doorstroming naar Binckhorst
• Kruispunten en stoplichten sterk verminderen op de toegangswegen naar de N14. Kruispunten die niet noodzakelijk zijn laten vervallen en andere kruispunten vervangen door (dubbele) rotondes. Minder stoplichten
• Goede aansluiting tussen de tramhalte Mall en het winkelgebied door bijvoorbeeld een loopbrug
• De verkeersinformatie systemen die in 2022 worden geplaatst optimaliseren en desnoods uitbreiden om een goede doorstroming te creëren vooral op en richting de N14
• Onderzoek naar parkeermogelijkheden onder Cartouche en tennispark Overdam
• Onderzoek Lammermarkt constructie in Leiden voor bv de Kom in het Forepark (een ondergrondse parkeergarage)
• Optimaliseren openbaar vervoer tbv de bereikbaarheid van the Mall, maar ook inzet van shuttlebusjes/pendelbussen
• Wegennet per wijk en met de wijkbewoners aanpassen; 30 km, éénrichting, versmallen, verbreden
• Bouwlocaties niet als postzegel zien, verkeer en vervoer breder bekijken
• Het Damcentrum autoluw maken. Motorvoertuigen zijn hier te gast en Damlaan anders inrichten en bv het visgraad parkeren realiseren
• We gaan eerst naar de infrastructuur kijken vóórdat we gaan bouwen
• Wij willen milieuzones binnen onze gemeente; dit houdt in dat vervuilende voertuigen niet meer naar binnen mogen; als eerste in het Damcentrum
• PR terrein bij Mariahoeve openhouden
• Geen hoogwaardig OV Binckhorst via Prinses Mariannelaan, geen aantasting van Opa´s veldje Huygens Hofwijck en de scouting
• Meer recreatieve aanlegplaatsen voor pleziervaart (bijvoorbeeld insteekhavens in Huygenskwartier)
Gehele programma:

GBLV programma 22-26.def! indd.indd

MIDVLIET en verkiezingen 2022

Verkiezingstalkshow vraagt input van inwoners

https://www.midvliet.nl/actueel/gemeenteraadsverkiezingen-2022/19624-verkiezingstalkshow-vraagt-input-van-inwoners

 

ALARM, slechte luchtkwaliteit

ALARM, slechte luchtkwaliteit

CDA in gesprek met de onderzoekers:

CDA: luchtvervuiling is een sluipmoordenaar, ook in L’dam-Voorburg – Laatste nieuws uit Leidschendam-Voorburg (midvliet.nl)

 

Hierbij het verslag van de bijeenkomst in het Tolhuis op 29 april 2022, een samenvatting van de presentatie, en de presentatie zelf.

LV2 Verslag van Bijeenkomst op 29 april in Tolhuis Leidschendam

SAMENVATTING LUCHTKWALITEIT SLUISGEBIED MEI 2022[2170]

LV2 220429-presentatie_Tolhuis_cluster_Sluis

Steeds vaker blijkt dat de luchtkwaliteit slechter is dan we dachten.

Hieronder een drietal links van artikelen uit het Algemeen Dagblad en van het longfonds waaruit dit blijkt. U kunt ook zelf  op deze link zien hoe de luchtkwaliteit bij ons is.

https://www.ad.nl/binnenland/bijna-miljoen-longpatienten-hebben-klachten-door-luchtvervuiling-ging-van-ziek-zijn-naar-ziek-zijn~a9672665/

https://www.skipr.nl/nieuws/longfonds-gemeenten-moeten-meer-doen-voor-schone-lucht/

https://www.longfonds.nl/gezondelucht/resultaat

Het nieuwe college zal dan ook met klem worden gevraagd passende maatregelen te nemen om ons hier niet te laten stikken.

 

 

Sinds 2017/18 verzamelt een groep vrijwilligers uit Leidschendam-Voorburg onder de naam LV2 – Lucht voor Leidschendam- Voorburg zo goed als mogelijk kennis over fijnstof en stikstofoxides– de twee componenten waarvoor betaalbare meetapparaten beschikbaar zijn (apparaten die nog steeds verbeterd (moeten) worden).
Deze LV2- groep brengt nu aan het begin van dit jaar een verslag uit over luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg

Samenvatting conclusies rapport:

ALARMEREND SLECHTE LUCHTKWALITEIT IN HET SLUISGEBIED – 2 MAAL ZO HOOG ALS DE GRENS DIE DE WERELD GEZONDHEID ORGANISATIE, HEEFT VASTGESTELD VOOR (NOG NET) GEZONDE LUCHT.

De lucht in het Sluisgebied en de omringende wijken is héél ongezond. Uit analyse van LV2 blijkt dat de gemiddelde concentratie fijnstof (PM2.5) in het Sluisgebied  in 2021 10,2 microgram/m3 was.
Dat is ruim een factor 2 keer meer dan de grenswaarde van 5 microgram/m3 die de WHO als maximum hanteert. Ook de concentratie van PM10 en stikstof is veel te hoog: een overschrijding van de WHO-grenswaarde met een factor van respectievelijk 1,25 en 2,13.

CONCENTRATIE FIJNSTOF IS IN ALLE WOONGEBIEDEN ROND DE SLUIS HOGER DAN TOEGESTANE NORM:– ER ZIJN GEEN UITZONDERINGEN.

De meetstations in het Sluisgebied laten verontrustende metingen zien over 2021: de concentratie rond alle 8 buitenstations  zijn norm overschrijdend voor PM 2.5: deze varieert van x microgram/m3 rond de Leidsekade tot y microgram /m3 in de Nieuwstraat

 

VOOR ELK STATION ZOALS IN DE NIEUWSTRAAT WIJZEN DE  WAARNEMINGEN VOOR BIJNA ALLE 365 DAGEN OP ONGEZONDE LUCHT.

In onderstaande lijn diagram van de gemiddelde concentratie in de Nieuwstraat over 24 uur is te zien dat deze op bijna alle dagen de jaarnorm overschrijdt (de doorgetrokken rode lijn).

Op het station Nieuwstraat zijn gedurende een geheel jaar 95 dagen van PM2.5 gemeten boven de WHO-gezondheidgrens die hoort bij een daggemiddelde (de rode stippellijn).
De gemiddelde concentratie op zo’n overschrijdingsdag is 28 mg een overschrijding van 86%;

LUCHTKWALITEIT HANGT AF VAN HET SEIZOEN EN HET UUR VAN DE DAG; DE MENGLAAG IN DE ATMOSFEER, VUURWERK, HOUT STOOK IN DE WINTER, PIEKEN IN HET VERKEER, ZIJN VOORBEELDEN VAN OORZAKEN DIE UITSCHIETERS VAN HET GEMIDDELDE BEPALEN 

In een zogenaamde doosdiagram  wordt de spreiding en verdeling van de verschillende meetwaarden inzichtelijk gemaakt. Zie ook de volgende pagina voor een basis uitleg en voor het diagram van PM2.5-fijnstof. Onder de diagrammen is een tabel toegevoegd met de getoonde waarden per station.

A. VIER STOFFEN DIE LUCHTKWALITEIT BEPALEN
Het is wetenschappelijk bewezen1 dat slechte luchtkwaliteit de gezondheid van veel mensen aantast en kan leiden tot een levensduurverkorting van gemiddeld een jaar. Dat hangt direct samen met het verminderd functioneren van hart, bloedvaten, en longen.
⦁ Stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn giftig bij inademing en kunnen longaandoeningen maar ook hart- en vaatziektes tot gevolg hebben. Stikstofoxiden worden voornamelijk geproduceerd door gemotoriseerd verkeer en scheepvaart. Hoge concentraties vinden we in de buurt van snelwegen. NH3 is geassocieerd met landbouw.
⦁ Fijnstof (PM10 en PM2.5 – resp- deeltjes kleiner dan 10, resp. 2,5 micrometer). Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes van allerlei soort. Ze brengen in de longen een ontstekingsreactie op gang. Dit kan leiden tot luchtwegklachten, zoals een astma-aanval, benauwdheid en hoesten. Ook het hart krijgt het zwaar. Bronnen voor fijnstof zijn onder andere industrie, houtstook, vuurwerk en verkeer.
⦁ Roet (elemental carbon – EC) (diameter kleiner dan 0,3 micrometer) ) en ultrafijnstof (UFP) (kleiner dan 0,1 micrometer) zijn het resultaat van onvolledige (EC) en vrijwel volledige verbrandingsprocessen (UFP). Roet dringt daarom diep binnen in de longen en richt des te meer schade aan. Bronnen van roet zijn vooral het verkeer (diesel en benzine), en houtstook (schadelijk binnenshuis, maar ook in de directe omgeving door uitstoot via schoorstenen).
⦁ Ozon (O3) –wordt gevormd door luchtvervuiling onder invloed van zonlicht. Gezondheidseffect: luchtwegklachten. Onder de invloed van ozon kan smog (een teveel aan fijnstof) ontstaan. Voor de algehele leefbaarheid op aarde is koolstofdioxide (CO2)- beheersing cruciaal om de temperatuurstijging binnen de perken te houden. In woonvertrekken, klaslokalen, etc. kan CO2 en ozon worden gereguleerd door goed te ventileren.

B. Actie en Politiek
In de raadsvergadering van 25 januari 2022 werden 3 belangrijke moties, ingediend door verschillende partijen, behandeld. Met unanimiteit werd besloten dat een maximum snelheid van 80 km per uur op de rijks – wegen rondom Leidschendam – Voorburg, en dus rondom Den Haag, wenselijk is – goed voor luchtkwaliteit, stikstof en geluid. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de doorstroom snelheid van het verkeer niet negatief wordt beïnvloed. Overleg met buurgemeentes om dit bij het Rijk aan te kaarten moet dus worden begonnen.
Heel belangrijk ook was een unaniem besluit om in het kader van het getekende Schone Lucht Akkoord de recente inzichten en aanbevelingen van de Wereld Gezondheid Organisatie in het lokale beleid mee te nemen in het te voeren beleid. Voor de komende verkiezingen lijkt dit ook een belangrijk ijkpunt om te kijken hoe de verschillende partijen dit in hun programma hebben opgenomen.
Een derde motie om subsidie in te zetten voor terugdringen van houtstook haalde het niet; de partijen die tegen waren vonden dat individuele vrijheid daarmee in het gedrang zou komen. Dit blijft nog wel een lastig punt want de omgeving heeft niet de keus om de adem in te houden als ergens hout wordt gestookt.
Meer lokaal spelen er serieuze problemen, zoals de nog verder toegenomen verkeer congesties in het Sluis gebied en de omgeving van The Mall, of de directe omgeving van Station Voorburg om enkele voorbeelden te noemen. LV2 verzamelt informatie over de luchtkwaliteit bij deze knelpunten. Verwacht kan worden dat deze problemen tot initiatieven van bewoners kunnen leiden.

Het gehele rapport over de cluster “SLUIS” kunt u hieronder downloaden:

LV220212-cluster_rapportage_Nieuwstraat_v2.1

Bericht van het Algemeen Dagblad over de lucht rond de Mall of the Netherlands

Zoveel viezer is de lucht rond grootste shoppingmall van Nederland geworden | Auto | AD.nl

https://www.ad.nl/auto/zoveel-viezer-is-de-lucht-rond-grootste-shoppingmall-van-nederland-geworden~a4df272e/

 

Parkeren te duur?

Parkeren te duur?

In de ondergrondse parkeergarage kost het niets. Als je hier wilt winkelen of gezellig eten kan dat geheel gratis met een blauwe kaart.  Race dus niet door ons mooie Damcentrum maar als je hier wilt en moet zijn ben je van harte welkom. Dit geldt niet voor al die voorbij racende auto’s en motoren. Die leveren geen enkele bijdrage aan ons woonplezier.